Advokátska kancelária Mgr. Mária Milková poskytuje právne služby najmä v týchto právnych odvetviach

Právo obchodných spoločností (zakladanie a zmeny obchodných spoločností vrátane zastupovania pred živnostenským úradom, registrovým súdom a centrálnym depozitárom)

Obchodné záväzkové vzťahy (príprava obchodných kontraktov, právna podpora pri rokovaniach so zmluvným partnerom)

Občianske právo (ochrana osobnosti, dedičské právo, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ochrana vlastníctva, občianske záväzky)

Občianske súdne konanie (zastupovanie klienta v občianskoprávnych i obchodnoprávnych sporoch)

Konkurz a reštukturalizácia (príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu, zastupovanie v konkurznom konaní)

Pracovné právo (príprava vzorových pracovnoprávnych zmlúv a dokumentov, pracovných poriadkov, interných predpisov, právne vzťahy so zástupcami zamestnancov, zastupovanie pred orgánmi služieb zamestnanosti, zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch)

Právo duševného vlastníctva (autorské práva a práva príbuzné autorskému právu, ochranné známky)

Právo hospodárskej súťaže (zastupovanie pred Protimonopolným úradom SR v súvislosti s koncentráciou a v konaní o dohodách obmedzujúcich súťaž, právna ochrana proti nekalosúťažnému konaniu)

Ochrana spotrebiteľa (spotrebiteľské zmluvy, zastupovanie pred Slovenskou obchodnou inšpekciou a ostatnými orgánmi ochrany spotrebiteľa)

Právna úprava reklamy právne poradenstvo pri príprave reklamných kampaní, spotrebiteľských súťaží, zastupovanie pred orgánmi

Správne právo (zastupovanie pred orgánmi verejnej správy a súvisiace právne poradenstvo)

Ústavné právo (zastupovanie pred Ústavným súdom SR v súvislosti s ochranou základných práv a slobôd)