Dodali ste tovar alebo službu a vaša faktúra nebola uhradená v lehote splatnosti? Dlžník nereaguje na vaše upomienky?

Nečakajte. Máme skúsenosti s mimosúdnym aj súdnym vymáhaním pohľadávok. Využite aj zrýchlený a plne elektronický systém vymáhania dlžných faktúr prostredníctvom upomínacieho a následného exekučného konania.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať!